سرراست

در حال بروزرسانی

انتقام

فردی دارای ثروث و موقعیت اجتماعی بالا. فرزندی که با پر قو پدرش به دنیا اومد. اون شخص برادر بزرگتر من بود. با اینکه من یتیمی بودم که بخاطر سرگرمی و کنجکاوی به فرزندی پذیرفته شدم از اینکه منو انتخاب کردن سپاسگزار بودم. تا اینکه پدر فوت کرد...

۷ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (30)
۱۴۰۲/۱۲/۸
قسمت 29
۱۴۰۲/۱۲/۸
قسمت 28
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 27
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 26
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 25
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 24
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 23
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 22
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 21
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 20
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 19
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 18
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 17
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
قسمت 16
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۲/۹/۲۶
قسمت 14
۱۴۰۲/۹/۲۶
قسمت 13
۱۴۰۲/۹/۲۶
قسمت 12
۱۴۰۲/۹/۵
قسمت 11
۱۴۰۲/۹/۵
قسمت 10
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 8
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 6
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 5
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 4
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 3
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 2
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 1
۱۴۰۲/۸/۶