سرراست

در حال بروزرسانی

12سال فاصله

هیسون یه دختر سال اول دانشکده کامپیوتر است که یک روز به یک باره به جایی رفت و در آنجا با مردی مرموز برخورد کرد! ببخشید آقا!!! فکر کنم من شمارو میشناسم....

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر(40)
۱۴۰۱/۴/۱۸
قسمت 39
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 38
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 37
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 36
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 35
۱۴۰۱/۴/۱۰
قسمت 34
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 33
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 32
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 30
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 29
۱۴۰۱/۴/۲
قسمت 28
۱۴۰۱/۳/۲۹
قسمت 27
۱۴۰۱/۳/۲۴
قسمت 26
۱۴۰۱/۳/۲۱
قسمت 25
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 24
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 23
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 22
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 21
۱۴۰۱/۳/۸
قسمت 20
۱۴۰۱/۳/۷
قسمت 19
۱۴۰۱/۲/۳
قسمت 18
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷