سرراست

در حال بروزرسانی

پیشخدمت برجسته

تاعه جون بعد از کات کردن با دوست دخترش کارمند دولتی شده و با دختر شهردار آشنا میشه. بعد از قول و قرار ازدواج یدونه خدمتکار استخدام می‌کنه بی خبر از اینکه خدمتکار دوست دختر سابقش بوده . در واقع اولین عشقش...

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (49)
۱۴۰۲/۷/۲۰
قسمت 48
۱۴۰۲/۷/۲۰
قسمت 47
۱۴۰۲/۷/۲۰
قسمت 46
۱۴۰۲/۷/۱۵
قسمت 45
۱۴۰۲/۷/۱۵
قسمت 44
۱۴۰۲/۷/۱۵
قسمت 43
۱۴۰۲/۷/۱۵
قسمت 42
۱۴۰۲/۷/۱۵
قسمت 41
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 40
۱۴۰۲/۶/۲۴
قسمت 39
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 38
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 37
۱۴۰۲/۶/۱۲
قسمت 36
۱۴۰۲/۶/۱۲
قسمت 35
۱۴۰۲/۶/۹
قسمت 34
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 33
۱۴۰۲/۵/۲۸
قسمت 32
۱۴۰۲/۵/۲۶
قسمت 31
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 30
۱۴۰۲/۵/۲۱
قسمت 29
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 28
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 27
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 26
۱۴۰۲/۵/۹
قسمت 25
۱۴۰۲/۵/۶
قسمت 24
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 23
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 22
۱۴۰۲/۴/۲۵
قسمت 21
۱۴۰۲/۴/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۲/۴/۱۱
قسمت 19
۱۴۰۲/۴/۱
قسمت 18
۱۴۰۲/۳/۲۱
قسمت 17
۱۴۰۲/۳/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 15
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 14
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 13
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 12
۱۴۰۲/۲/۲۵
قسمت 11
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 10
۱۴۰۲/۲/۲۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 8
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 7
۱۴۰۲/۲/۷
قسمت 6
۱۴۰۲/۲/۷
قسمت 5
۱۴۰۲/۲/۷
قسمت 4
۱۴۰۲/۲/۷
قسمت 3
۱۴۰۲/۲/۷
قسمت 2
۱۴۰۲/۲/۷
قسمت 1
۱۴۰۲/۲/۷