سرراست

در حال بروزرسانی

دوست های حشری نامادری

وقتی بچه بودم مادرمو از دست دادم اون منو پدرمو تنها گذاشت،بعد از مدتی بابا یه زن جوان و زیبا رو برای زندگی با خودمون بهم معرفی کرد،فکرمیکردم بخاطر اموالمون به ما نزدیک شده وقتی دیدم صمیمانه پدرمو دوست داره رفته رفته در قلبمو به روش باز کردم،به هرحال

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (147)
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
قسمت 146
۱۴۰۱/۱۱/۵
قسمت 145
۱۴۰۱/۱۰/۲۱
قسمت 144
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
قسمت 143
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 142
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 141
۱۴۰۱/۱۰/۵
قسمت 140
۱۴۰۱/۹/۲۸
قسمت 139
۱۴۰۱/۹/۲۶
قسمت 138
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 137
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 136
۱۴۰۱/۸/۲
قسمت 135
۱۴۰۱/۷/۲۸
قسمت 134
۱۴۰۱/۷/۲۰
قسمت 133
۱۴۰۱/۶/۲۸
قسمت 132
۱۴۰۱/۶/۲۸
قسمت 131
۱۴۰۱/۶/۱۲
قسمت 130
۱۴۰۱/۶/۱۲
قسمت 129
۱۴۰۱/۵/۳۰
قسمت 128
۱۴۰۱/۵/۲۲
قسمت 127
۱۴۰۱/۵/۲۲
قسمت 126
۱۴۰۱/۵/۱۰
قسمت 125
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 124
۱۴۰۱/۴/۲۷
قسمت 123
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 122
۱۴۰۱/۴/۱۳
قسمت 121
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 120
۱۴۰۱/۳/۲۸
قسمت 119
۱۴۰۱/۳/۲۶
قسمت 118
۱۴۰۱/۳/۱۳
قسمت 117
۱۴۰۱/۳/۷
قسمت 116
۱۴۰۱/۲/۲۵
قسمت 115
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 114
۱۴۰۱/۲/۱۲
قسمت 113
۱۴۰۱/۲/۶
قسمت 112
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 111
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 110
۱۴۰۱/۱/۱۳
قسمت 109
۱۴۰۱/۱/۶
قسمت 108
۱۴۰۰/۱۲/۲۷
قسمت 107
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
قسمت 106
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
قسمت 105
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 104
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 103
۱۴۰۰/۱۲/۱
قسمت 102
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
قسمت 101
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
قسمت 100
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 99
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 98
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 97
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 96
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 95
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 94
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 93
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 92
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 91
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 90
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 89
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 88
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 87
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 86
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 85
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 84
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 83
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 82
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 81
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 80
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 79
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 78
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 77
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 76
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 75
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 74
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 73
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 72
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 71
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 70
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 69
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 68
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 67
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 66
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 65
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 64
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 63
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 62
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 61
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 60
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 59
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 58
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 57
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 56
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 55
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 54
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 53
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 52
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 51
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 50
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 49
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 48
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 47
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 46
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 45
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 44
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 43
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 42
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 41
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 40
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 39
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 38
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷