سرراست

در حال بروزرسانی

جنگ برای کوس

یک پسر (هیون) بسیار باهوش که قمارباز قهاریست با گروهی از اراذل همراه است. در این بین دختری که از دیرباز عاشق اوست، دوست دختر رهبر گروه (گانر) است و معلم دوره دبیرستان این جوانان (خانم سونگ) از تحت سلطه گرفتن دانش آموزان لذت میبرد. هیون که میداند نمی‌تواند در جدال مستقیم با گانر پیروز شود جنگ خاموشی را علیه او آغاز میکند تا در نهایت پادشاهی خود را اعلام کند همراه ما باشید تا از خواندن این داستان زیبا و فوق‌العاده لذت ببرید...

162
قسمت
0.48
امتیاز
ongoing
وضعیت

قسمت آخر (160)

۵ روز پیش

قسمت 159

۶ روز پیش

قسمت 158

۷ روز پیش

قسمت 157

۸ روز پیش

قسمت 156

۹ روز پیش

قسمت 155

۱۰ روز پیش

قسمت 154

۱۱ روز پیش

قسمت 153

۱۲ روز پیش

قسمت 152

۱۳ روز پیش

قسمت 151

۱۴ روز پیش

قسمت 150

۱۵ روز پیش

قسمت 149

۱۶ روز پیش

قسمت 148

۱۷ روز پیش

قسمت 147

۱۸ روز پیش

قسمت 146

۱۹ روز پیش

قسمت 145

۲۰ روز پیش

قسمت 144

۲۱ روز پیش

قسمت 143

۲۲ روز پیش

قسمت 142

۲۳ روز پیش

قسمت 141

۲۴ روز پیش

قسمت 140

۲۵ روز پیش

قسمت 139

یک ماه پیش

قسمت 138

یک ماه پیش

قسمت 137

یک ماه پیش

قسمت 136

یک ماه پیش

قسمت 135

یک ماه پیش

قسمت 134

یک ماه پیش

قسمت 133

یک ماه پیش

قسمت 132

یک ماه پیش

قسمت 131

یک ماه پیش

قسمت 130

یک ماه پیش

قسمت 129

یک ماه پیش

قسمت 128

یک ماه پیش

قسمت 127

یک ماه پیش

قسمت 126

یک ماه پیش

قسمت 125

یک ماه پیش

قسمت 124

یک ماه پیش

قسمت 123

یک ماه پیش

قسمت 122

یک ماه پیش

قسمت 121

۲ ماه پیش

قسمت 120

۲ ماه پیش

قسمت 119

۲ ماه پیش

قسمت 118

۲ ماه پیش

قسمت 117

۲ ماه پیش

قسمت 116

۲ ماه پیش

قسمت 115

۲ ماه پیش

قسمت 114

۲ ماه پیش

قسمت 113

۲ ماه پیش

قسمت 112

۲ ماه پیش

قسمت 111

۲ ماه پیش

قسمت 110

۲ ماه پیش

قسمت 109

۲ ماه پیش

قسمت 108

۲ ماه پیش

قسمت 107

۲ ماه پیش

قسمت 106

۲ ماه پیش

قسمت 105

۲ ماه پیش

قسمت 104

۲ ماه پیش

قسمت 103

۳ ماه پیش

قسمت 102

۳ ماه پیش

قسمت 101

۳ ماه پیش

قسمت 100

۳ ماه پیش

قسمت 99

۳ ماه پیش

قسمت 98

۳ ماه پیش

قسمت 98

۳ ماه پیش

قسمت 97

۳ ماه پیش

قسمت 96

۳ ماه پیش

قسمت 95

۳ ماه پیش

قسمت 94

۳ ماه پیش

قسمت 93

۳ ماه پیش

قسمت 92

۳ ماه پیش

قسمت 91

۳ ماه پیش

قسمت 90

۳ ماه پیش

قسمت 89

۳ ماه پیش

قسمت 88

۳ ماه پیش

قسمت 87

۳ ماه پیش

قسمت 86

۳ ماه پیش

قسمت 85

۳ ماه پیش

قسمت 84

۳ ماه پیش

قسمت 83

۳ ماه پیش

قسمت 82

۳ ماه پیش

قسمت 81

۳ ماه پیش

قسمت 80

۳ ماه پیش

قسمت 79

۴ ماه پیش

قسمت 78

۴ ماه پیش

قسمت 77

۴ ماه پیش

قسمت 76

۴ ماه پیش

قسمت 75

۴ ماه پیش

قسمت 74

۴ ماه پیش

قسمت 73

۴ ماه پیش

قسمت 72

۴ ماه پیش

قسمت 71

۴ ماه پیش

قسمت 70

۴ ماه پیش

قسمت 69

۴ ماه پیش

قسمت 68

۴ ماه پیش

قسمت 67

۴ ماه پیش

قسمت 66

۴ ماه پیش

قسمت 65

۴ ماه پیش

قسمت 64

۴ ماه پیش

قسمت 63

۵ ماه پیش

قسمت 62

۵ ماه پیش

قسمت 61

۵ ماه پیش

قسمت 60

۵ ماه پیش

قسمت 59

۵ ماه پیش

قسمت 58

۵ ماه پیش

قسمت 57

۵ ماه پیش

قسمت 56

۵ ماه پیش

قسمت 55

۵ ماه پیش

قسمت 54

۵ ماه پیش

قسمت 53

۵ ماه پیش

قسمت 52

۵ ماه پیش

قسمت 51

۵ ماه پیش

قسمت 50

۵ ماه پیش

قسمت 49

۵ ماه پیش

قسمت 48

۵ ماه پیش

قسمت 47

۶ ماه پیش

قسمت 46

۶ ماه پیش

قسمت 45

۶ ماه پیش

قسمت 44

۶ ماه پیش

قسمت 43

۶ ماه پیش

قسمت 42

۶ ماه پیش

قسمت 41

۶ ماه پیش

قسمت 40

۶ ماه پیش

قسمت 39

۷ ماه پیش

قسمت 39

۶ ماه پیش

قسمت 38

۷ ماه پیش

قسمت 37

۷ ماه پیش

قسمت 36

۷ ماه پیش

قسمت 35

۷ ماه پیش

قسمت 34

۷ ماه پیش

قسمت 33

۷ ماه پیش

قسمت 32

۷ ماه پیش

قسمت 31

۷ ماه پیش

قسمت 30

۷ ماه پیش

قسمت 29

۷ ماه پیش

قسمت 28

۷ ماه پیش

قسمت 27

۷ ماه پیش

قسمت 26

۷ ماه پیش

قسمت 25

۷ ماه پیش

قسمت 24

۷ ماه پیش

قسمت 23

۸ ماه پیش

قسمت 22

۸ ماه پیش

قسمت 21

۸ ماه پیش

قسمت 20

۸ ماه پیش

قسمت 19

۸ ماه پیش

قسمت 18

۸ ماه پیش

قسمت 17

۸ ماه پیش

قسمت 16

۸ ماه پیش

قسمت 15

۸ ماه پیش

قسمت 14

۸ ماه پیش

قسمت 13

۸ ماه پیش

قسمت 12

۸ ماه پیش

قسمت 11

۸ ماه پیش

قسمت 10

۸ ماه پیش

قسمت 9

۸ ماه پیش

قسمت 8

۸ ماه پیش

قسمت 7

۸ ماه پیش

قسمت 6

۸ ماه پیش

قسمت 5

۸ ماه پیش

قسمت 4

۸ ماه پیش

قسمت 3

۸ ماه پیش

قسمت 2

۸ ماه پیش

قسمت 1

۸ ماه پیش