سرراست

در حال بروزرسانی

عشق دوران کودکی من

سئوک بعد از 10 سال به زادگاهش برگشته تا به عنوان مربی کِن دو فعالیت کنه، برای تحقق رویاهاش تلاش میکنه و با عشق کودکیش یه رابطه رو شروع کنه اما اتفاقات غیرمنتظره ای در انتظارشه.

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (93)
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
قسمت 92
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
قسمت 91
۱۴۰۲/۹/۱۳
قسمت 90
۱۴۰۲/۹/۱۳
قسمت 89
۱۴۰۲/۹/۱۳
قسمت 88
۱۴۰۲/۹/۱۳
قسمت 87
۱۴۰۲/۹/۱۳
قسمت 86
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 85
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 84
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 83
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 82
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 81
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 80
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 79
۱۴۰۲/۶/۳۰
قسمت 78
۱۴۰۲/۶/۳۰
قسمت 77
۱۴۰۲/۶/۳۰
قسمت 76
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 75
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 74
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 73
۱۴۰۲/۴/۲۹
قسمت 72
۱۴۰۲/۴/۲۹
قسمت 71
۱۴۰۲/۴/۲۹
قسمت 70
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 69
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 68
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 67
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 66
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 65
۱۴۰۲/۱/۲۰
قسمت 64
۱۴۰۲/۱/۲۰
قسمت 63
۱۴۰۲/۱/۹
قسمت 62
۱۴۰۲/۱/۹
قسمت 61
۱۴۰۲/۱/۹
قسمت 60
۱۴۰۲/۱/۹
قسمت 59
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 58
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 57
۱۴۰۱/۱۲/۹
قسمت 56
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 55
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 54
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 53
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 52
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 51
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 50
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 49
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 48
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 47
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 44
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 43
۱۴۰۱/۵/۱۸
قسمت 42
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 41
۱۴۰۱/۵/۴
قسمت 40
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 39
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 38
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 37
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 36
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 35
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 34
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 33
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 32
۱۴۰۱/۳/۴
قسمت 31
۱۴۰۱/۳/۴
قسمت 30
۱۴۰۱/۲/۱۵
قسمت 29
۱۴۰۱/۲/۱۴
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۳۱
قسمت 27
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 26
۱۴۰۱/۱/۱۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱/۱۱
قسمت 24
۱۴۰۱/۱/۶
قسمت 23
۱۴۰۱/۱/۲
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۲۶
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷