سرراست

در حال بروزرسانی

عشق دوران کودکی من

سئوک بعد از 10 سال به زادگاهش برگشته تا به عنوان مربی کِن دو فعالیت کنه، برای تحقق رویاهاش تلاش میکنه و با عشق کودکیش یه رابطه رو شروع کنه اما اتفاقات غیرمنتظره ای در انتظارشه.

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
ongoing
وضعیت
قسمت 50
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 49
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 48
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 47
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 44
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 43
۱۴۰۱/۵/۱۸
قسمت 42
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 41
۱۴۰۱/۵/۴
قسمت 40
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 39
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 38
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 37
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 36
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 35
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 34
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 33
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 32
۱۴۰۱/۳/۴
قسمت 31
۱۴۰۱/۳/۴
قسمت 30
۱۴۰۱/۲/۱۵
قسمت 29
۱۴۰۱/۲/۱۴
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۳۱
قسمت 27
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 26
۱۴۰۱/۱/۱۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱/۱۱
قسمت 24
۱۴۰۱/۱/۶
قسمت 23
۱۴۰۱/۱/۲
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۲۶
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷