سرراست

در حال بروزرسانی
در انتظار چپتر جدید...

عشق دوران کودکی من

سئوک بعد از 10 سال به زادگاهش برگشته تا به عنوان مربی کِن دو فعالیت کنه، برای تحقق رویاهاش تلاش میکنه و با عشق کودکیش یه رابطه رو شروع کنه اما اتفاقات غیرمنتظره ای در انتظارشه.

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 79 در تاریخ دوشنبه ۹ اکتبر ساعت ۱۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 78 در تاریخ دوشنبه ۲ اکتبر ساعت ۱۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 77
۱۴۰۲/۶/۳۰
قسمت 76
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 75
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 74
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 73
۱۴۰۲/۴/۲۹
قسمت 72
۱۴۰۲/۴/۲۹
قسمت 71
۱۴۰۲/۴/۲۹
قسمت 70
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 69
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 68
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 67
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 66
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 65
۱۴۰۲/۱/۲۰
قسمت 64
۱۴۰۲/۱/۲۰
قسمت 63
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 62
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 61
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 60
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 59
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 58
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 57
۱۴۰۱/۱۲/۹
قسمت 56
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 55
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 54
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 53
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 52
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 51
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 50
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 49
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 48
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 47
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 44
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 43
۱۴۰۱/۵/۱۸
قسمت 42
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 41
۱۴۰۱/۵/۴
قسمت 40
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 39
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 38
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 37
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 36
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 35
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 34
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 33
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 32
۱۴۰۱/۳/۴
قسمت 31
۱۴۰۱/۳/۴
قسمت 30
۱۴۰۱/۲/۱۵
قسمت 29
۱۴۰۱/۲/۱۴
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۳۱
قسمت 27
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 26
۱۴۰۱/۱/۱۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱/۱۱
قسمت 24
۱۴۰۱/۱/۶
قسمت 23
۱۴۰۱/۱/۲
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۲۶
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷