سرراست

در حال بروزرسانی

شکنجه گر

منو یادت میاد؟! جنده ی عوضی من همونیم که اونهمه عذابم دادی. داستان انتقام مردی که 10 سال پیش همه چیزش رو بخاطر دخترای هرزه دانشگاهش از دست داد...

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (55)
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 54
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 53
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 52
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 51
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 50
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 49
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 48
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 47
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 46
۱۴۰۱/۴/۲۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۴/۱۳
قسمت 44
۱۴۰۱/۴/۶
قسمت 43
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 42
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 41
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 40
۱۴۰۱/۳/۲۸
قسمت 39
۱۴۰۱/۳/۲۸
قسمت 38
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 37
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 36
۱۴۰۱/۲/۲۰
قسمت 35
۱۴۰۱/۲/۱۹
قسمت 34
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 33
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 32
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 30
۱۴۰۱/۱/۲۴
قسمت 29
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۲۰
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷