سرراست

در حال بروزرسانی

شکنجه گر

منو یادت میاد؟! جنده ی عوضی من همونیم که اونهمه عذابم دادی. داستان انتقام مردی که 10 سال پیش همه چیزش رو بخاطر دخترای هرزه دانشگاهش از دست داد...

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (55)
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 54
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 53
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 52
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 51
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 50
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 49
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 48
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 47
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 46
۱۴۰۱/۴/۲۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۴/۱۳
قسمت 44
۱۴۰۱/۴/۶
قسمت 43
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 42
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 41
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 40
۱۴۰۱/۳/۲۸
قسمت 39
۱۴۰۱/۳/۲۸
قسمت 38
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 37
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 36
۱۴۰۱/۲/۲۰
قسمت 35
۱۴۰۱/۲/۱۹
قسمت 34
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 33
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 32
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 30
۱۴۰۱/۱/۲۴
قسمت 29
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۲۰
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷