سرراست

در حال بروزرسانی

آقا معلم در شهر نو

جانگ بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه و ناامیدی در پیدا کردن شغل دلخواهش تصمیم می‌گیره بصورت خصوصی به کودکان دوره ابتدایی تدریس کنه تا بتونه از وقت آزادش برای پیدا کردن یه شغل مناسب استفاده کنه و در این راه با افرادی آشنا میشه که ....

59
قسمت
1.04
امتیاز
ongoing
وضعیت

قسمت 59

۲۰ روز پیش

قسمت 58

۲۱ روز پیش

قسمت 57

یک ماه پیش

قسمت 56

یک ماه پیش

قسمت 55

۲ ماه پیش

قسمت 54

۲ ماه پیش

قسمت 53

۳ ماه پیش

قسمت 52

۳ ماه پیش

قسمت 51

۳ ماه پیش

قسمت 50

۳ ماه پیش

قسمت 49

۳ ماه پیش

قسمت 48

۴ ماه پیش

قسمت 47

۴ ماه پیش

قسمت 46

۴ ماه پیش

قسمت 45

۴ ماه پیش

قسمت 44

۵ ماه پیش

قسمت 43

۵ ماه پیش

قسمت 42

۵ ماه پیش

قسمت 41

۵ ماه پیش

قسمت 40

۵ ماه پیش

قسمت 39

۶ ماه پیش

قسمت 38

۶ ماه پیش

قسمت 37

۶ ماه پیش

قسمت 36

۶ ماه پیش

قسمت 35

۶ ماه پیش

قسمت 34

۷ ماه پیش

قسمت 33

۷ ماه پیش

قسمت 32

۷ ماه پیش

قسمت 31

۷ ماه پیش

قسمت 30

۸ ماه پیش

قسمت 29

۸ ماه پیش

قسمت 28

۸ ماه پیش

قسمت 27

۸ ماه پیش

قسمت 26

۸ ماه پیش

قسمت 25

۹ ماه پیش

قسمت 24

۹ ماه پیش

قسمت 23

۹ ماه پیش

قسمت 22

۹ ماه پیش

قسمت 21

۹ ماه پیش

قسمت 20

۱۰ ماه پیش

قسمت 19

۱۰ ماه پیش

قسمت 18

۱۰ ماه پیش

قسمت 17

۱۰ ماه پیش

قسمت 16

۱۰ ماه پیش

قسمت 15

۱۰ ماه پیش

قسمت 14

۱۰ ماه پیش

قسمت 13

۱۰ ماه پیش

قسمت 12

۱۰ ماه پیش

قسمت 11

۱۰ ماه پیش

قسمت 10

۱۰ ماه پیش

قسمت 9

۱۰ ماه پیش

قسمت 8

۱۰ ماه پیش

قسمت 7

۱۰ ماه پیش

قسمت 6

۱۰ ماه پیش

قسمت 5

۱۰ ماه پیش

قسمت 4

۱۰ ماه پیش

قسمت 3

۱۰ ماه پیش

قسمت 2

۱۰ ماه پیش

قسمت 1

۱۰ ماه پیش