سرراست

در حال بروزرسانی

نذار مامانت بفهمه

هایسون پسر خر خونی که در خانه ی دوست مادرش زندگی میکنه و تنها فکر و ذکر او درس خوندنه اما یک روز به این فکر میوفته که آیا مدرسه فقط برای درس خوندنه؟

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 62
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 61
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
قسمت 60
۱۴۰۱/۹/۱۳
قسمت 59
۱۴۰۱/۸/۲۹
قسمت 58
۱۴۰۱/۸/۲۳
قسمت 57
۱۴۰۱/۸/۲۰
قسمت 56
۱۴۰۱/۸/۱۰
قسمت 55
۱۴۰۱/۸/۹
قسمت 54
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 53
۱۴۰۱/۸/۶
قسمت 52
۱۴۰۱/۶/۸
قسمت 51
۱۴۰۱/۶/۱
قسمت 50
۱۴۰۱/۵/۲۶
قسمت 49
۱۴۰۱/۵/۲۱
قسمت 48
۱۴۰۱/۳/۲۵
قسمت 47
۱۴۰۱/۲/۱۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 44
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 43
۱۴۰۱/۱/۲۹
قسمت 42
۱۴۰۱/۱/۲۴
قسمت 41
۱۴۰۱/۱/۱۹
قسمت 40
۱۴۰۱/۱/۱
قسمت 39
۱۴۰۰/۱۲/۲۸
قسمت 38
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷