سرراست

در حال بروزرسانی

نذار مامانت بفهمه

هایسون پسر خر خونی که در خانه ی دوست مادرش زندگی میکنه و تنها فکر و ذکر او درس خوندنه اما یک روز به این فکر میوفته که آیا مدرسه فقط برای درس خوندنه؟

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (100)
۱۴۰۲/۷/۱۲
قسمت 99
۱۴۰۲/۷/۱۲
قسمت 98
۱۴۰۲/۷/۱۲
قسمت 97
۱۴۰۲/۷/۱۱
قسمت 96
۱۴۰۲/۷/۹
قسمت 95
۱۴۰۲/۷/۷
قسمت 94
۱۴۰۲/۷/۵
قسمت 93
۱۴۰۲/۶/۲۸
قسمت 92
۱۴۰۲/۶/۲۸
قسمت 91
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 90
۱۴۰۲/۶/۱۶
قسمت 89
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 88
۱۴۰۲/۶/۴
قسمت 87
۱۴۰۲/۵/۲۸
قسمت 86
۱۴۰۲/۵/۲۶
قسمت 85
۱۴۰۲/۵/۲۱
قسمت 84
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 83
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 82
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 81
۱۴۰۲/۴/۲۸
قسمت 80
۱۴۰۲/۴/۲۴
قسمت 79
۱۴۰۲/۴/۲۴
قسمت 78
۱۴۰۲/۴/۱۶
قسمت 77
۱۴۰۲/۴/۱۲
قسمت 76
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 75
۱۴۰۲/۴/۶
قسمت 74
۱۴۰۲/۴/۶
قسمت 73
۱۴۰۲/۴/۱
قسمت 72
۱۴۰۲/۴/۱
قسمت 71
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 70
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 69
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 68
۱۴۰۲/۳/۲۱
قسمت 67
۱۴۰۲/۳/۲۱
قسمت 66
۱۴۰۲/۳/۱۷
قسمت 65
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 64
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 63
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 62
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 61
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
قسمت 60
۱۴۰۱/۹/۱۳
قسمت 59
۱۴۰۱/۸/۲۹
قسمت 58
۱۴۰۱/۸/۲۳
قسمت 57
۱۴۰۱/۸/۲۰
قسمت 56
۱۴۰۱/۸/۱۰
قسمت 55
۱۴۰۱/۸/۹
قسمت 54
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 53
۱۴۰۱/۸/۶
قسمت 52
۱۴۰۱/۶/۸
قسمت 51
۱۴۰۱/۶/۱
قسمت 50
۱۴۰۱/۵/۲۶
قسمت 49
۱۴۰۱/۵/۲۱
قسمت 48
۱۴۰۱/۳/۲۵
قسمت 47
۱۴۰۱/۲/۱۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 44
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 43
۱۴۰۱/۱/۲۹
قسمت 42
۱۴۰۱/۱/۲۴
قسمت 41
۱۴۰۱/۱/۱۹
قسمت 40
۱۴۰۱/۱/۱
قسمت 39
۱۴۰۰/۱۲/۲۸
قسمت 38
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷