سرراست

در حال بروزرسانی

درخشش ابدی یک کوس پاک

جین هوو پسر دانشجوی فقیری هست که برای پرداخت هزینه های زیاد دانشگاهش مجبوره خیلی سخت کار کنه. یک روز جین با دوست خودش چان یئوک و دوست دخترش سی جانگ ملاقات میکنه و یهو بدجوری عاشق سی جانگ میشه ...

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (56)
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 55
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
قسمت 54
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
قسمت 53
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
قسمت 52
۱۴۰۰/۱۲/۸
قسمت 51
۱۴۰۰/۱۲/۴
قسمت 50
۱۴۰۰/۱۲/۱
قسمت 49
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
قسمت 48
۱۴۰۰/۱۱/۲۸
قسمت 47
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
قسمت 46
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
قسمت 45
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
قسمت 44
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 43
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 42
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 41
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 40
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 39
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 38
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷