سرراست

در حال بروزرسانی

درخشش ابدی یک کوس پاک

جین هوو، پسر دانشجوی فقیری هست که برای پرداخت هزینه های زیاد دانشگاهش مجبوره خیلی سخت کار کنه. یگ روز جین با دوست خودش چان یئوک و دوست دخترش سی جانگ ملاقات میکنه و یهو بدجوری عاشق سی جانگ میشه ...

56
قسمت
3.00
امتیاز
ongoing
وضعیت

قسمت آخر (56)

۳ ماه پیش

قسمت 55

۳ ماه پیش

قسمت 54

۳ ماه پیش

قسمت 53

۳ ماه پیش

قسمت 52

۳ ماه پیش

قسمت 51

۳ ماه پیش

قسمت 50

۳ ماه پیش

قسمت 49

۳ ماه پیش

قسمت 48

۳ ماه پیش

قسمت 47

۳ ماه پیش

قسمت 46

۳ ماه پیش

قسمت 45

۴ ماه پیش

قسمت 44

۴ ماه پیش

قسمت 43

۴ ماه پیش

قسمت 42

۴ ماه پیش

قسمت 41

۴ ماه پیش

قسمت 40

۴ ماه پیش

قسمت 39

۴ ماه پیش

قسمت 38

۴ ماه پیش

قسمت 37

۴ ماه پیش

قسمت 36

۴ ماه پیش

قسمت 35

۴ ماه پیش

قسمت 34

۴ ماه پیش

قسمت 33

۴ ماه پیش

قسمت 32

۴ ماه پیش

قسمت 31

۴ ماه پیش

قسمت 30

۴ ماه پیش

قسمت 29

۴ ماه پیش

قسمت 28

۴ ماه پیش

قسمت 27

۴ ماه پیش

قسمت 26

۴ ماه پیش

قسمت 25

۴ ماه پیش

قسمت 24

۴ ماه پیش

قسمت 23

۴ ماه پیش

قسمت 22

۴ ماه پیش

قسمت 21

۴ ماه پیش

قسمت 20

۴ ماه پیش

قسمت 19

۴ ماه پیش

قسمت 18

۴ ماه پیش

قسمت 17

۴ ماه پیش

قسمت 16

۴ ماه پیش

قسمت 15

۴ ماه پیش

قسمت 14

۴ ماه پیش

قسمت 13

۴ ماه پیش

قسمت 12

۴ ماه پیش

قسمت 11

۴ ماه پیش

قسمت 10

۴ ماه پیش

قسمت 9

۴ ماه پیش

قسمت 8

۴ ماه پیش

قسمت 7

۴ ماه پیش

قسمت 6

۴ ماه پیش

قسمت 5

۴ ماه پیش

قسمت 4

۴ ماه پیش

قسمت 3

۴ ماه پیش

قسمت 2

۴ ماه پیش

قسمت 1

۴ ماه پیش