سرراست

در حال بروزرسانی

همخونه های ارباب و برده

فرض کنید توی خوابگاهی زندگی میکنید که یه دختر مغرور ولی حشری کنار شما زندگی میکنه و هرکاری گفت باید انجام بدید بین اون و کراش زندگیتون کدومو انتخاب میکنید؟

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (120)
۱۴۰۱/۵/۳۱
قسمت 119
۱۴۰۱/۵/۲۹
قسمت 118
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 117
۱۴۰۱/۵/۲۲
قسمت 116
۱۴۰۱/۵/۲۱
قسمت 115
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 114
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 113
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 112
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 111
۱۴۰۱/۳/۳۱
قسمت 110
۱۴۰۱/۳/۲۸
قسمت 109
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 108
۱۴۰۱/۳/۱۵
قسمت 107
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 106
۱۴۰۱/۲/۲۵
قسمت 105
۱۴۰۱/۲/۲۵
قسمت 104
۱۴۰۱/۲/۲۲
قسمت 103
۱۴۰۱/۱/۲۹
قسمت 102
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 101
۱۴۰۱/۱/۲۰
قسمت 100
۱۴۰۱/۱/۱۵
قسمت 99
۱۴۰۱/۱/۱۳
قسمت 98
۱۴۰۱/۱/۱۲
قسمت 97
۱۴۰۱/۱/۹
قسمت 96
۱۴۰۱/۱/۶
قسمت 95
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
قسمت 94
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 93
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
قسمت 92
۱۴۰۰/۱۲/۸
قسمت 91
۱۴۰۰/۱۲/۶
قسمت 90
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 89
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
قسمت 88
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 87
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 86
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 85
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 84
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 83
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 82
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 81
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 80
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 79
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 78
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 77
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 76
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 75
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 74
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قسمت 73
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 72
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 71
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 70
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 69
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 68
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 67
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 66
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 65
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 64
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 63
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 62
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 61
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 60
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 59
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 58
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 57
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 56
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 55
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 54
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 53
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 52
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 51
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 50
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 49
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 48
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 47
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 46
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 45
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 44
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 43
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 42
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 41
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 40
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 39
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 38
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷