سرراست

در حال بروزرسانی

در آغوش تو

چول‌وو بعد از مرگ مادربزرگش خیلی ناراحت و گوشه‌گیر شده بود تا اینکه دوستش ازش خواست به خونه ی اون برن. اونجا با خواهر دوستش که اتفاقی چند روز قبل موقع سوار شدن اتوبوس باهم مواجه شده بودن ملاقات میکنه و شبی که از خستگی روی تخت جیون (خواهر دوستش) خوابیده بود...

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (50)
۱۴۰۲/۶/۲۱
قسمت 49
۱۴۰۲/۶/۲۱
قسمت 48
۱۴۰۲/۶/۲۱
قسمت 47
۱۴۰۲/۶/۱۳
قسمت 46
۱۴۰۲/۶/۱۳
قسمت 45
۱۴۰۲/۶/۱۳
قسمت 44
۱۴۰۲/۶/۱۳
قسمت 43
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 42
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 41
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 40
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 39
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 38
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 37
۱۴۰۲/۶/۱
قسمت 36
۱۴۰۲/۶/۱
قسمت 35
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 34
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 33
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 32
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 31
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 30
۱۴۰۲/۵/۲۰
قسمت 29
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 28
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 27
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 26
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 25
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 24
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 23
۱۴۰۲/۴/۱
قسمت 22
۱۴۰۲/۴/۱
قسمت 21
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 20
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 19
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 18
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 17
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 16
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 15
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 14
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 13
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 12
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 11
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 10
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 9
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 8
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 7
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 6
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 5
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 4
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 3
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 2
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 1
۱۴۰۲/۲/۲۴