سرراست

در حال بروزرسانی

اولین بوسه

میگن که هیچ رابطه ای بین دختر و پسر نمیتونه فقط یک دوستی معمولی باشه.... هوجون و یوها دوست های صمیمی هم بودن و به همدیگه به چشم کیر و کص نگاه نمیکردن. ولی یک روز قبل از سربازی هوجون یوها ناخودآگاه هوجون رو بوسید... این رابطه تموم شدست؟

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (41)
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 40
۱۴۰۲/۶/۱۲
قسمت 39
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 38
۱۴۰۲/۶/۴
قسمت 37
۱۴۰۲/۶/۴
قسمت 36
۱۴۰۲/۶/۲
قسمت 35
۱۴۰۲/۵/۲۷
قسمت 34
۱۴۰۲/۵/۲۶
قسمت 33
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 32
۱۴۰۲/۵/۲۱
قسمت 31
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 30
۱۴۰۲/۵/۱۳
قسمت 29
۱۴۰۲/۵/۱۳
قسمت 28
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 27
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 26
۱۴۰۲/۵/۶
قسمت 25
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 24
۱۴۰۲/۴/۹
قسمت 23
۱۴۰۲/۴/۷
قسمت 22
۱۴۰۲/۴/۵
قسمت 21
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 20
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 19
۱۴۰۲/۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۲/۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 16
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 15
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 14
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 12
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 11
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 10
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 9
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 8
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
قسمت 7
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 6
۱۴۰۱/۱۱/۲۴
قسمت 5
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 4
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
قسمت 3
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 2
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 1
۱۴۰۱/۱۰/۲۷