سرراست

در حال بروزرسانی

جنگ برای کوس

یک پسر (هیون) بسیار باهوش که قمارباز قهاریست با گروهی از اراذل همراه است. در این بین دختری که از دیرباز عاشق اوست، دوست دختر رهبر گروه (گانر) است و معلم دوره دبیرستان این جوانان (خانم سونگ) از تحت سلطه گرفتن دانش آموزان لذت میبرد. هیون که میداند نمی‌تواند در جدال مستقیم با گانر پیروز شود جنگ خاموشی را علیه او آغاز میکند تا در نهایت پادشاهی خود را اعلام کند همراه ما باشید تا از خواندن این داستان زیبا و فوق‌العاده لذت ببرید...

85
قسمت
0.30
امتیاز
ongoing
وضعیت
B89۸ ساعت پیش

چرا سایت باگ دار لوطفان درست کنین

THE END۶ روز پیش

عالی🌹❤️

1" onMouseOver=-->">'>'"<vvv001114v908400>

1.htaccess.aspx-->">'>'"<vvv001105v908400>

1' onMouseOver=-->">'>'"<vvv001116v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1" style=-->">'>'"<vvv000667v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1javascript:-->">'>'"<vvv000664v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1' onMouseOver=-->">'>'"<vvv000668v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1' -->">'>'"<vvv000671v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1" -->">'>'"<vvv000670v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1' style=-->">'>'"<vvv000669v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1vbscript:-->">'>'"<vvv000665v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1" onMouseOver=-->">'>'"<vvv000666v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

htTp://www.google.com/humans.txt

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

hthttpttp://www.google.com/humans.txt

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

www.google.com/humans.txt

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

hthttp://tp://www.google.com/humans.txt

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1-->">'>'"<vvv000656v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1.htaccess.aspx-->">'>'"<vvv000657v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1</textarea>-->">'>'"<vvv000658v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1 src=-->">'>'"<vvv000660v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1" src=-->">'>'"<vvv000659v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1*/ -->">'>'"<vvv000662v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1 -->">'>'"<vvv000661v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1' -->">'>'"<vvv000663v908400>

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

http://www.google.com/humans.txt

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1bogus Vega-Inject:bogus

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

//vega.invalid/;?

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

http://vega.invalid/;?

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

vega://invalid/;?

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

src=http://vega.invalid/;?

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

" src=http://vega.invalid/;?

() { :;}; /bin/sleep 31۷ روز پیش

1bogus Vega-Inject:bogus

Joey۱۰ روز پیش

1*/ -->">'>'"<vvv001430v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1 -->">'>'"<vvv001429v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1vbscript:-->">'>'"<vvv001433v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1javascript:-->">'>'"<vvv001432v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1" onMouseOver=-->">'>'"<vvv001434v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' -->">'>'"<vvv001439v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1" -->">'>'"<vvv001438v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' style=-->">'>'"<vvv001437v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1' onMouseOver=-->">'>'"<vvv001436v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' -->">'>'"<vvv001431v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

//vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

http://vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

vega://invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

src=http://vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

1bogus Vega-Inject:bogus

Joey۱۰ روز پیش

" src=http://vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

1bogus Vega-Inject:bogus

Joey۱۰ روز پیش

http://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

hthttpttp://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

1" src=-->">'>'"<vvv001427v437020>

Joey۱۰ روز پیش

www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

htTp://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

hthttp://tp://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

1.htaccess.aspx-->">'>'"<vvv001425v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1-->">'>'"<vvv001424v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1</textarea>-->">'>'"<vvv001426v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1" -->">'>'"<vvv000846v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' style=-->">'>'"<vvv000845v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' -->">'>'"<vvv000847v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' onMouseOver=-->">'>'"<vvv000844v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1" style=-->">'>'"<vvv000843v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1" onMouseOver=-->">'>'"<vvv000842v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1vbscript:-->">'>'"<vvv000841v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1javascript:-->">'>'"<vvv000840v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1' -->">'>'"<vvv000839v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1*/ -->">'>'"<vvv000838v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1 -->">'>'"<vvv000837v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1 src=-->">'>'"<vvv000836v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1</textarea>-->">'>'"<vvv000834v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1" src=-->">'>'"<vvv000835v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1.htaccess.aspx-->">'>'"<vvv000833v437020>

Joey۱۰ روز پیش

1-->">'>'"<vvv000832v437020>

Joey۱۰ روز پیش

www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

hthttp://tp://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

hthttpttp://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

htTp://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

http://www.google.com/humans.txt

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1bogus Vega-Inject:bogus

Joey۱۰ روز پیش

1bogus Vega-Inject:bogus

Joey۱۰ روز پیش

" src=http://vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

src=http://vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

vega://invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

//vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

http://vega.invalid/;?

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

asdf5917

Joey۱۰ روز پیش

asdf5917

Joey۱۰ روز پیش

asdf5917

Joey۱۰ روز پیش

1

Joey۱۰ روز پیش

asdf5917